Contact

Laten we samen een project beginnen!
Je bent hier:

Marketing & Contentcreatie

Remco de Vaan
email: remco@videoclipdeal.nl

Direct een afspraak maken?

Stuur Whatsapp-bericht of bel
naar 0611615300

Postadres

Zusters van Orthenpoort 55

5211 ND ‘s-Hertogenbosch

Bezoekadres:

De Meerheuvel 19

5221 EA ‘s-Hertogenbosch

Social links

InstagramLinkedin

 

Bericht verzenden

Algemene Voorwaarden voor Videoclipdeal

1. Definities

1.1. Opdrachtnemer: Videoclipdeal, hierna aangeduid als “Opdrachtnemer”.

1.2. Opdrachtgever: De partij die opdracht geeft voor videoproductiediensten, hierna aangeduid als “Opdrachtgever”.

2. Offertes en Overeenkomsten

2.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij anders vermeld.

2.2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment van schriftelijke aanvaarding van de offerte door de Opdrachtgever.

3. Uitvoering van de Opdracht

3.1. Opdrachtnemer (Videoclipdeal) zal zich inspannen om de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.

3.2. Opdrachtgever zorgt voor alle benodigde medewerking, informatie en goedkeuringen die noodzakelijk zijn voor een correcte uitvoering van de opdracht.

3.3. Na het geven van de opdracht kan de Opdrachtgever zijn opdracht op geen enkele wijze terugnemen en zal moeten overgaan tot het betalen van het totaalbedrag, inclusief BTW.

4.Tarieven en Betaling

4.1. De tarieven voor videoproductiediensten worden vastgesteld in de offerte.

4.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

4.3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij een rente verschuldigd van 3% per maand.

4.4. Na de levering van een videoproductie heeft de klant recht op één gratis revisieronde. Is er behoefte aan meer aanpassingen, dan worden deze kosten doorberekend aan de klant. Dit gebeurt in overleg.

4.5. Wanneer ná de opdrachtbevestiging de opdracht verandert, neemt dit extra kosten met zich mee.

Een voorbeeld uit de praktijk: “We sturen straks tóch nieuwe foto’s toe. Deze vinden we beter passen.”

5. Auteursrecht en Verantwoordelijkheid voor Beeldmateriaal

5.1. Wanneer de Opdrachtgever beeldmateriaal aanlevert voor productie van een video, is hij/zij zelf verantwoordelijk voor het auteursrecht van dit materiaal. Opdrachtnemer (Videoclipdeal) kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor inbreuk op het auteursrecht.

                                           6.Verspreiding van de Commercial

6.1. Voor de productie aanvangt, wordt besproken op welk radio-/tv-station/website de commercial gaat draaien. De commercial mag dan uitsluitend op dit aangegeven medium worden verspreid.

7. Aanvullende Uitzendkopie

7.1. De klant kan ten alle tijden een aanvullende uitzendkopie aanschaffen voor het uitzenden op andere media/zenders/omroepen. Dit zorgt vanzelfsprekend voor extra kosten.

8. Gebruik van Audio- en Videoproducties

8.1. Het is niet toegestaan om de audio- en videoproducties te verhuren, te bewerken, te verkopen of te vermenigvuldigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer (Videoclipdeal).

9. Aansprakelijkheid voor Inhoud

9.1. De Opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor de inhoud van de producties. Opdrachtnemer (Videoclipdeal) aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de wettigheid, juistheid of geschiktheid van de inhoud van de audio- en videoproducties.

10. Publicatie van Audio- en Videoproducties

10.1. Videoclipdeal heeft het recht om alle audio- en videoproducties, geproduceerd in het kader van de opdracht, op haar website te plaatsen voor promotionele doeleinden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met de Opdrachtgever.